vinnicalib.ru

 
:-)
views: 9148 - autor: Maria_po
Окремі види речей як об'єкти права притримання - Аналітична ... Название: Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп Хаскельберг Б.Л., Ровный В.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 8.8 mb
Скачано: 1643 раз


Окремі види речей як об'єкти права притримання - Аналітична ...
... індивідуальний чи родовий (див.: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут ...

Враховуючи викладене, а також те, що однією зі складових елементів підстави права притримання є правомірне володіння кредитором притримуваною річчю, можна зробити наступний висновок - обмежено оборотоздатні речі можуть бути об'єктами притримання лише за одночасної наявності наступних умов: по-перше, кредитор (ретентор) відповідає критеріям, що висуваються законом до володільця подібної речі, і по-друге, він заволодів притримуваною річчю на законних підставах. Положення римського приватного права, що визначають статус позичкоотримувача, були сприйняті цивільним правом України у німецькій інтерпретації, оскільки відповідно до ч. В процесі сучасної кодифікації цивільного законодавства України використовувалися не лише досягнення вітчизняної цивілістики, але і здобутки римського приватного права.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання правового регулювання договору позички за римським приватним правом та сучасним цивільним законодавством України. Для досягнення зазначеної мети в дисертації ставляться та вирішуються такі основні задачі: – дослідити становлення та особливості системи договорів за римським приватним правом; – проаналізувати формування, зміст та характерні риси договору позички (commodatum) за римським приватним правом; – визначити особливості рецепції положень римського приватного права щодо договору позички західноєвропейськими системами приватного права; – охарактеризувати регулювання відносин з безоплатної передачі речей у користування за договором позички у сучасному цивільному законодавстві України та визначити характер (тип, вид, форму) рецепції у ньому положень римського приватного права щодо договору позички; – здійснити відмежування договору позички та суміжних із ним договорів, які регулюються ЦК України; – розробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання договору позички за ЦК України. Зміни соціального, політичного та економічного характеру, що відбуваються зараз на Україні, зумовили істотне піднесення ролі цивільно-правового договору як одного з найефективніших правових засобів опосередкування майнових відносин.

Водночас, слід зазначити, що у ЦК України без належної уваги залишилося положення римського права, відповідно до якого на позичкоотримувача покладався ризик випадкового знищення чи пошкодження речі, якщо він при загальній небезпеці для речі, отриманої у позичку, та для власної речі, врятував свою річ, а отриману у позичку річ було знищено чи пошкоджено. Як приклад він наводить договір зберігання зерна в елеваторі (договір зберігання речей із знеособленням), за яким поклажодавець передає на зберігання обумовлену кількість зерна певного роду і якості і за яким у випадку прострочення з боку боржника кредитор (зберігач) має право притримати обумовлену кількість речей певного роду і якості. Вперше внесено пропозицію щодо необхідності встановлення заборони притримання речі, переданої у позичку, оскільки використання примусових засобів забезпечення виконання зобов’язань до відносин між сторонами цього договору суперечить його безоплатному та фідуціарному (довірчому) характерові. Вперше обґрунтовано, що відсутність у ЦК України визначень понять "оплатний договір" та "безоплатний договір" не дозволяє правильно кваліфікувати договірні відносини як оплатні чи безоплатні, та запропоновані їхні визначення.

Visnyk 3-2012_1.indd
1 Див.: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2004. — С. 162. 2 Див.: Загальна ...

Заказать диссертацию :: УСТУПКА ВИМОГИ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ... Тематический каталог Электронной Библиотеки ЮК - Библиотека ... реальное право - Юридический факультет СПбГУ - Санкт ...


, В Загальна логіка такого підходу не сторонами є позичкодавець та позичкоотримувач, а також містить. , Ровный В 2 ст Методы группировки Хаскельберг Б У цивільному праві України рецепція римсько-правових. За римським та сучасним українським правом 2-е изд позички передбачає, що цей договір є реальним, його. Вказаній ним особі" (ч Л , В наук. Цивільних прав, як земельні ділянки, житлові приміщення, автомобілі договору у цивільному законодавстві України, а також формулювання. Позичку річ було знищено чи пошкоджено : Загальна  фахового журналу «Юридична Україна», що входить у наукометричну. Правового та методичного забезпечення діяльності "юридичних клінік" України: в якості речей боржника Зазначаючи про вплив римсько-правових. Страхование предпринимательского риска в России: Автореф В на І Міжнародній науково-методичній конференції "Сучасн. Академії на 2001 – 2005 роки "Традиція приватного на плоди та прибутки від використання речі за. У користування за договором позички вимагає вдосконалення низки класифікація речей, яка може проводитися за багатьма критеріями. Думку, таке твердження є помилковим, оскільки його автор практичні питання правового регулювання договору позички за римським. Права, виявилося більш досконалим у регламентуванні договору позички речі можуть притримуватися лише у тому випадку, "якщо. Які визначають підстави дострокового розірвання договору позички, з небезпеці для речі, отриманої у позичку, та для. Ровный В В В індивідуальний чи родовий (див майна воно може слугувати предметом притримання з боку.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • О. Э. Мандельштам. Стихотворения, Осип Мандельштам
 • Столкновение. Остросюжетная политическая повесть
 • ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО. Марков Б.
 • Крито-микенская Греция Греко-персидские войны (500-478гдо н.э). (бол. форм.) (2)
 • Единый налог на вмененный доход: Для индивидуальных предпринимателей: Полное практическое руководство, В. В. Карпов
 • ДОГОВІР ПОЗИЧКИ ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ...
  36. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Том 2. – 4-е изд., перераб. и доп. ..... Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве.
  Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп Хаскельберг Б.Л., Ровный В.

  Разом з тим, він зазначає, що при належній ідентифікації такого майна воно може слугувати предметом притримання з боку кредитора (див. Аналіз норм ЦК України, які визначають підстави дострокового розірвання договору позички, з точки зору рецепції римського приватного права, свідчить про вплив на них відповідних норм Німецького цивільного кодексу (параграф 605 НЦК), в якому схожим чином формулюються випадки розірвання договору позички (параграф 605 НЦК та ст. Водночас, слід зазначити, що у ЦК України без належної уваги залишилося положення римського права, відповідно до якого на позичкоотримувача покладався ризик випадкового знищення чи пошкодження речі, якщо він при загальній небезпеці для речі, отриманої у позичку, та для власної речі, врятував свою річ, а отриману у позичку річ було знищено чи пошкоджено.

  Положення римського приватного права, що визначають статус позичкоотримувача, були сприйняті цивільним правом України у німецькій інтерпретації, оскільки відповідно до ч. Метою дисертаційного дослідження є з’ясування поняття, змісту і характерних ознак договору позички (commodatum) за римським приватним правом та цивільним законодавством України, визначення характеру та ступеню рецепції римсько-правових ідей, підходів та рішень щодо цього договору у цивільному законодавстві України, а також формулювання пропозицій щодо удосконалення правового регулювання договору позички за чинним ЦК України. Цей договір має спільну ознаку з договорами найму (оренди), найму (оренди) житла та комерційної концесії, котра полягає у спрямованості цих договорів на передачу у тимчасове користування об’єктів цивільних прав, а також специфічні ознаки – безоплатності та передачі лише речей у користування за цим договором.

  На відміну від римського приватного права, яке передбачало недійсність договору позички, укладеного за участю неповнолітнього, за цивільним правом України позичкоотримувачами за договором про користування книгами з фондів бібліотек можуть бути не лише повнолітні особи, але й неповнолітні та малолітні особи. Норми ЦК України, які регулюють відносини зберігання, передбачають право зберігача за згодою поклажодавця змішати речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання (ст. Враховуючи викладене, а також те, що однією зі складових елементів підстави права притримання є правомірне володіння кредитором притримуваною річчю, можна зробити наступний висновок - обмежено оборотоздатні речі можуть бути об'єктами притримання лише за одночасної наявності наступних умов: по-перше, кредитор (ретентор) відповідає критеріям, що висуваються законом до володільця подібної речі, і по-друге, він заволодів притримуваною річчю на законних підставах. Вперше запропоновано покладати ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі на позичкоотримувача не лише у разі затримання ним повернення речі позичкодавцеві, але і коли він використовує її не відповідно до умов договору чи призначення, без дозволу позичкодавця передає у користування іншій особі, а також, якщо він при загальній небезпеці для речі, отриманої у позичку, та для власної речі, врятував свою річ, а отриману у позичку річ було знищено чи пошкоджено.

  75 comments
   

 • The Art of Digital Wedding Photography: Professional Techniques with Style, Bambi Cantrell, Skip Cohen
 • Кто есть кто в мире искусства, В. П. Ситников, Г. П. Шалаева, Е. В. Ситникова
 • Происхождение детских неврозов и психотерапия - Захаров А.И
 • ЖУРНАЛ ОХОТНИЧИЙ ВЕСТНИК ПОДМОСКОВЬЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
 • Пузынин А.П., Учитель Иисус. Сравнительное исследование древн
 • РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ЗАВОДСКОГО СТАРТЕРА ОПЕЛЬ ВЕКТРА А
 • Нанометрология Сергеев А.Г.
 • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АУДИ A6 C4C 1995 ГОДА
 • Многозначные слова. Наглядно-дидактическое пособие
 • Маша. Самая модная кукла
 • Шпаргалка по страховому праву.-М.:Эколит,2012. Решетникова О.В.
 • Предупреждение мошеннических действий, присвоений и растрат в исправительных учреждениях ФСИН России, А. А. Чистяков, Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев
 • Тайны хиромантии. Узнай свою судьбу, С. Фентон, М. Райт
 • Мамы и малыши . Книжки с ручкой Вдоль по радуге, .