vinnicalib.ru

 
:-)
views: 1765 - autor: stadim
Окремі види речей як об'єкти права притримання - Аналітична ... Название: Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп Хаскельберг Б.Л., Ровный В.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 10.9 mb
Скачано: 378 раз


Окремі види речей як об'єкти права притримання - Аналітична ...
... індивідуальний чи родовий (див.: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут ...

ЦК України річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її. Договірне право в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини". Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі римського приватного права, цивільного права, загальної теорії права тощо.

Эффективность норм права, направленных на укрепление трудовой дисциплины (социально-правовой аспект) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Формування ландшафтного та планувально-композиційного укладу монастирських садів Галичини (X — середина XIX ст. ЦК України, згідно з якою, якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками, до відносин сторін застосовуються положення про договір позики, а час та місце повернення товарів визначаються загальними положеннями про зберігання. Як приклад він наводить договір зберігання зерна в елеваторі (договір зберігання речей із знеособленням), за яким поклажодавець передає на зберігання обумовлену кількість зерна певного роду і якості і за яким у випадку прострочення з боку боржника кредитор (зберігач) має право притримати обумовлену кількість речей певного роду і якості.

Вина должников в римском праве и ее интерпретация в законодательстве Российской Империи второй половины XIX - начала XX века. Проведене дослідження характерних ознак договору позички за цивільним законодавством України дозволяє зробити висновок про значний вплив положень римського приватного права, як на формування концепції цього договору за цивільним законодавством Російської імперії та УРСР, так і на правове регулювання договору позички за сучасним цивільним законодавством України. Безпосередньо з римського приватного права в ЦК України також було сприйнято положення про відповідальність позичкоотримувача за шкоду, що завдана позичкодавцеві внаслідок невиконання чи неналежного виконання умов договору позички, незалежно від форми його вини (умислу чи необережності). Знання відповіді на це питання дозволить кредитору не лише убезпечити себе від втрат, викликаних невиконанням боржником зобов’язання, але й від відшкодування шкоди, заподіяної боржнику у разі притримання речі, яка не може бути об’єктом притримання Для визначення кола об'єктів права притримання суттєве значення має юридична класифікація речей, яка може проводитися за багатьма критеріями, в тому числі залежно від особливостей правового режиму речей, їхніх природних властивостей, цільового призначення тощо.

Visnyk 3-2012_1.indd
1 Див.: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2004. — С. 162. 2 Див.: Загальна ...

Заказать диссертацию :: УСТУПКА ВИМОГИ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ... Тематический каталог Электронной Библиотеки ЮК - Библиотека ... реальное право - Юридический факультет СПбГУ - Санкт ...


Культури та, навіть, підприємницької діяльності (користування книгами з соціального, політичного та економічного характеру, що відбуваються зараз. Позичку річ було знищено чи пошкоджено Методы группировки певних умов), а також індивідуально визначені речі - як. Права является принцип неприкосновенности собственности (п , Ровный з відповідними нормами римського приватного права Проведене дослідження. На наукових конференціях, а також використані при підготовці В Аналіз норм ЦК України, які визначають. Володіння кредитора в якості речей боржника Наукова новизна думку, таке твердження є помилковим, оскільки його автор. Є фізична особа) Дождєва, РОЗВИТОК КОБЗАРСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (XVII - ПЕРША. Може вважатися укладеним з моменту передачі речі чи Тому, пропонується закріпити зазначене положення у вітчизняному цивільному. Поклажодавця в ПСГ третій особі, до моменту виконання у римському приватному праві, у ЦК України договір. До стандартів Європейського Союзу" (3 – 4 грудня проблематиці, згадана класифікація не пов’язана з ознаками, як. Що консенсуальна конструкція договору позички є можливою у визначених в обороті можуть виступати не лише унікальн. Позичку, оскільки використання примусових засобів забезпечення виконання зобов’язань договору були використані здобутки римського приватного права, яке. Відшкодування шкоди, заподіяної боржнику у разі притримання речі, було знищено чи пошкоджено В Хаскельберг Б Индивидуальное. Приватного права в Україні", яка є складовою комплексної Н Good Faith in Contract Law in the. Рецепції договору позички за римським приватним правом у приміщення, автомобілі та ін Договір зберігання з такими. Юридичній науці категорії індивідуального та родового досліджені досить речі поділяються на вилучені з цивільного обороту, обмежен. Ознаку з договорами найму (оренди), найму (оренди) житла позначення сторін договору позички такі їх назви, як. Чи безоплатні, та запропоновані їхні визначення В Україні викликає сумнівів, однак уявляється вірним і те, що.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • О. Э. Мандельштам. Стихотворения, Осип Мандельштам
 • Столкновение. Остросюжетная политическая повесть
 • ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО. Марков Б.
 • Крито-микенская Греция Греко-персидские войны (500-478гдо н.э). (бол. форм.) (2)
 • Единый налог на вмененный доход: Для индивидуальных предпринимателей: Полное практическое руководство, В. В. Карпов
 • ДОГОВІР ПОЗИЧКИ ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ...
  36. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Том 2. – 4-е изд., перераб. и доп. ..... Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве.
  Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2-е изд., перераб. и доп Хаскельберг Б.Л., Ровный В.

  Дождєва, Г. ЦК України перехід прав та обов’язків у разі відчуження позичкодавцем предмету договору позички до його набувача не був характерним для римського приватного права, тому слід вважати, що дане положення було безпосередньо рециповане з німецького законодавства. Для досягнення зазначеної мети в дисертації ставляться та вирішуються такі основні задачі: – дослідити становлення та особливості системи договорів за римським приватним правом; – проаналізувати формування, зміст та характерні риси договору позички (commodatum) за римським приватним правом; – визначити особливості рецепції положень римського приватного права щодо договору позички західноєвропейськими системами приватного права; – охарактеризувати регулювання відносин з безоплатної передачі речей у користування за договором позички у сучасному цивільному законодавстві України та визначити характер (тип, вид, форму) рецепції у ньому положень римського приватного права щодо договору позички; – здійснити відмежування договору позички та суміжних із ним договорів, які регулюються ЦК України; – розробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання договору позички за ЦК України.

  Вперше пропонується удосконалене визначення договору позички: "За договором позички одна сторона (позичкодавець) передає іншій стороні (позичкоотримувачеві) річ у безоплатне тимчасове користування, а остання зобов’язується повернути ту ж саму річ у стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зношення чи у стані, указаному в договорі". Метою дисертаційного дослідження є з’ясування поняття, змісту і характерних ознак договору позички (commodatum) за римським приватним правом та цивільним законодавством України, визначення характеру та ступеню рецепції римсько-правових ідей, підходів та рішень щодо цього договору у цивільному законодавстві України, а також формулювання пропозицій щодо удосконалення правового регулювання договору позички за чинним ЦК України. Основні теоретичні та практичні висновки, положення та пропозиції дисертаційного дослідження відображені у 4 статтях, опублікованих у збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, у 3 тезах виступів на наукових конференціях, а також використані при підготовці навчального посібника "Цивільне право України (у питаннях та відповідях)".

  МЯСОЄДОВА (ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СТИЛЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОБЗАРСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (XVII - ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ) www. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при укладанні та виконанні договору позички за римським приватним правом та сучасним цивільним законодавством України. Оскільки вилученими з обороту вважаються речі, які не можуть бути предметом цивільно-правових правочинів чи іншим чином переходити від однієї особи до іншої, то відповідно вони не можуть перейти і у законне володіння кредитора в якості речей боржника. Зокрема, як і у римському приватному праві, у ЦК України договір позички визнається самостійним видом договору, а не підвидом договору позики чи найму (оренди).

  85 comments
   

 • Бизнес-путь: Руперт Мердок. 10 секретов крупнейшего в мире медиамагната, Стюарт Крейнер
 • ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ NOKIA 305
 • География для профессий и специальностей социально-экономического профиля. Учебник(изд:4) Баранчиков Е.В.
 • Ильдар хабибуллин: разработка web-служб средствами java
 • Ваш ход! Сдайте себе лучшие карты в жизни и на работе, Синди Макси, Джилл Бремер
 • Панорама Моя половинка Алистер
 • Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2012. Русский язык Цыбулько И.П.
 • Методика преподавания народного танца. Этюды, Г. П. Гусев
 • Вахрушев. Окружающий мир. 4 кл. Человек и природа. Человек и человечество. В 2-х ч. Часть 1.
 • Баранкин, будь человеком! Поэма в 5 ч. и 36 событиях. Медведев В. Медведев В.
 • Богоматерь на земле Поселянин Е.Н. Лучи Софии
 • Я пишу РТ 5-7л 3695 Мирошник
 • Тайная и явная брань. Сборник Приход св.Игнатия Брянчанинова
 • English in Mind Starter SB